SCHOOLONTWIKKELING


Schooljaar 2018-2019


Executieve functies
Afgelopen periode heeft het team vooral gewerkt aan de ontwikkeling van executieve functies. Op 17 oktober jl. heeft er een studiedag in dit thema plaatsgevonden. Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. We onderscheiden hierbij elf vaardigheden: 
Niet alleen het herkennen van minder ontwikkelde functies, maar ook de leerlijn die hierbij hoort heeft onze aandacht. Hoe brengen we kinderen naar een volgende stap om goed te kunnen leren. Het komende halfjaar zal Novilo ons blijven begeleiden om dit goed in het onderwijs te integreren.

LEF-groep
Begin van dit schooljaar heeft juf Linda observaties gedaan en gesprekken gevoerd om de LEF-groep (kortdurende ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) ook in groep 1 t/m 4 te laten starten. In de groep 1 t/m 4 is er ruimte om per leerjaar een half uur begeleiding te krijgen van juf Linda. Dit kan individueel, in tweetallen of in een klein groepje plaatsvinden. In groep 5 t/m 8 hebben de groepen 5 en 6 een uur gezamenlijk en de groep 7 en 8 een uur gezamenlijk begeleiding van juf Linda. Voor aanvang deelname zullen de leerkrachten en de ouders verzocht worden om een signaleringslijst executieve functies in te vullen om samen een plan van aanpak op te kunnen stellen.

Stroomgroep
Voor de Stroomgroep hebben we nieuwe leerkracht gevonden. Haar naam is Arita Rietman en ze heeft veel werkervaring op het gebied van het begeleiden van leerlingen. Na de kerstvakantie zal zij onder begeleiding van Berend kennis maken met de desbetreffende leerlingen en hun ouders. De Stroomgroep zal de tweede week na de kerstvakantie weer starten.

Lof-groep
In overleg met het HVC kunnen we dit jaar weer met de kinderen van de Lof-groep deelnemen aan de praktische uitwerking voor begrijpend lezen. Dit houdt in dat de kinderen vanuit groep 7 en 8, die moeite hebben met begrijpend lezen, vanaf februari theoretische informatie ontvangen vanuit het HVC. Het gaat om een onderwerp vanuit koken, handel en economie, houtbewerking en elektrotechniek. Na het verwerken van deze informatie mogen zij het echt gaan uitvoeren op het HVC.

Groepsdoorbroken werken
Er wordt tegenwoordig op begrijpend lezen zelfs cluster doorbroken gewerkt. Er zijn kinderen uit groep 3 die meedoen in groep 4 en kinderen uit groep 6 die meedoen in 7 en 8. Super mooi om te zien dat kinderen in hun ontwikkeling kunnen blijven doorgroeien.

Schoolorganisatie
Tijdens een studiemiddag heeft het team onder begeleiding van Sandra Smith (Fenom) gekeken naar de visie en de missie van het ‘t Venne, de kernwaardes en de ontwikkeling van ‘t Venne. Het onderwijs en de organisatie zijn flink onder de loep genomen, waaruit we kunnen concluderen dat we op ‘t Venne al heel veel mooie en goede dingen doen. Nu we krimpen in het leerlingaantal zullen we ook kijken naar hoe we ons onderwijs de komende jaren gaan inrichten. Bij eventuele wijzigingen brengen we u daarvan natuurlijk op de hoogte. De MR is hierbij ook betrokken en denkt met ons mee.

Profilering
Zoals u wellicht al gezien heeft zijn we druk bezig om ‘t Venne op te knappen. De teamkamer is geverfd, de kantoren zijn opgeknapt en de ramen zijn aan de buitenkant bestickerd en voorzien van ons logo. Het komende halfjaar zullen we ons richten op de aula in het hoofdgebouw. We kunnen hier soms een helpende hand bij gebruiken, via de Venmail/Parro zullen we u de komende tijd om hulp vragen.


Hoogtepunten schooljaar 2017-2018

Klik hier voor een verslag van afgelopen schooljaar.