WETTELIJKE REGELINGEN


Toelating/verwijdering

Alle kinderen vanaf vier jaar zijn welkom als nieuwe leerling. De ouders dienen de identiteit van de school te onderschrijven en verklaren d.m.v. een handtekening op het inschrijfformulier dat de kinderen meedoen aan de activiteiten die tijdens schooltijden worden georganiseerd.

Kinderen die van een andere school komen laten wij alleen toe mits er een onderwijskundig rapport is, waarin geen sprake is van een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Indien dat wel het geval is treedt de procedure voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in werking. Bij toelating kijken wij ook naar het aantal kinderen in een groep. Het leerlingenaantal of de samenstelling van een groep kan een reden zijn om een kind niet in te schrijven. Mocht het vertrouwen tussen ouders en/of kinderen en de school dusdanig worden verstoord dat er geen sprake meer is van een normale leersituatie dan kan de directie besluiten om de leerling van school te verwijderen. De verwijderingprocedure ligt op school ter inzage.

Verzuim van de lessen

Wij verzoeken de ouders om een eventueel verzuim van hun kind(eren) door ziekte of andere omstandigheden tijdig te melden. Wij maken ons dan niet nodeloos ongerust. Belt u voor schooltijd (v.a. 7.45 uur), zodat niet steeds een les wordt verstoord. Indien uw kind afwezig is en wij hiervan geen melding hebben ontvangen, dan nemen wij contact met u op. Van alle kinderen registreren wij het verzuim met behulp van een geautomatiseerd verzuimregistratiesysteem. We hanteren een verzuimprotocol dat op de website gepubliceerd staat.

De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen. Op onze website staan de wettelijke regels waaraan de directeur zich moet houden gepubliceerd. Een aanvraag voor verlof kunt u halen bij de administratie van onze school.

Verzekering

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen . Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school en voor alle activiteiten die door de school worden georganiseerd. Deze verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige hulp. De verzekering geldt niet voor geneeskundige hulp en schade aan brillen, kleding, fietsen e.d.

Geldelijke bijdragen van de ouders

De school ontvangt van het rijk een vergoeding voor het geven van het onderwijs. Toch vragen wij u de vrijwillige ouderbijdrage van de oudervereniging te betalen, teneinde diverse activiteiten in overleg met de oudervereniging te organiseren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene jaarvergadering vastgesteld en staat gepubliceerd op de website van de oudervereniging www.de-venclub.nl.

Indien ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan kunnen zij een beroep doen op de Stichting Leergeld. Een folder is verkrijgbaar bij de administratie van ’t Venne. 

Klachten

Overal waar mensen met elkaar omgaan, ontstaan er misverstanden, meningsverschillen of worden fouten gemaakt. Dit is op ’t Venne niet anders. U bent altijd van harte welkom om met de leerkracht van uw kind over dergelijke zaken te praten. Het moet dan mogelijk zijn om goede oplossingen te bedenken en daar afspraken over te maken. Mocht u van mening zijn dat u met de directie van gedachten wilt wisselen over iets wat is voorgevallen dan kan dat natuurlijk altijd. Ook dan zal er gezamenlijk (eventueel met de groepsleerkracht) gezocht worden naar oplossingen. Wij hopen dat u zo snel mogelijk komt praten, dit voorkomt escalatie van de problemen.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw probleem dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur. Indien deze klacht op een voor u onjuiste wijze wordt afgehandeld, kunt u uw klacht richten aan de klachtencommissie. De klachtenprocedure is een modelregeling van de Vereniging Besturen Katholiek Onderwijs en deze ligt ter inzage op school. De klacht richt u aan de extern vertrouwenspersoon, een deskundige die onafhankelijk is van het bestuur of de school.

Vertrouwens-contactpersoon

Wij hebben op school een vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon vormt de spil van het beleid ter bestrijding van seksuele intimidatie, agressie en geweld. De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de opvang van de personen die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de vertrouwenscontactpersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welk stappen hiervoor ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar. Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen wordt hij/zij doorverwezen naar de extern vertrouwenspersoon.

De vertrouwenscontactpersoon is ook gesprekspartner van het management van de organisatie betreffende beleid rondom gewenst en ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon bij ons op school is Annette de Zaaijer. Zij is te bereiken op het telefoonnummer van de school of per mail: annette.dezaaijer@jl.nu. 

Voor kinderen die in aanraking komen met ongewenst gedrag of kinderen die graag met iemand anders dan hun leerkracht vertrouwelijke zaken willen bespreken, hebben wij de luisterjuf. De luisterjuf bij ons op school is Lisa ter Veen. Zij is te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag.

Privacy

Op ’t Venne worden regelmatig foto’s gemaakt die worden gebruikt op de website, in de schoolgids of in de venmail. Bij inschrijving geven ouders toestemming voor gebruik van de foto’s op onze website en in de schoolgids. Bij de start van ieder schooljaar kunnen ouders aangeven indien zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s op de website.