Kenmerken van ons onderwijs


Betekenisvol onderwijs

We werken van groep 1 t/m 8 met thema’s.

Groep 1 en 2
Voor groep 1 en 2 gebruiken we hiervoor de methode Schatkist. Schatkist biedt thema's aan die passen bij de leeftijd van de kinderen. Vanuit het thema wordt wetenschap en techniek aangeboden, werken we met beebots ( programmeren) en werken we aan probleemoplossend leren. Door probleemoplossend leren toe te passen, leren de kinderen 21e eeuwse vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst.

Groep 3 en 4
Groep 3 en 4 werken met de methode Blink aan vakgerichte thema’s. Dat houdt in dat er aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gegegeven wordt aan de hand van hetzelfde thema, maar dat de vakken wel apart worden aangeboden. Deze thema komen vanaf groep 4 ook terug tijdens de leeslessen.

Groep 5 t/m 8
Voor de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Blink aan vak geïntegreerde thema’s. Dat houdt in dat de kerndoelen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verweven zijn binnen een thema. Door te werken vanuit thema’s creëren we betekenisvol onderwijs voor de kinderen. Een langere periode werken over een onderwerp vanuit diverse vakken geeft diepgang en de leerstof beklijft hierdoor beter. Het thema wordt ook zoveel mogelijk in andere lessen toegepast, zoals bij de creatieve vakken. Deze thema komen ook terug tijdens de leeslessen.
 
Ontdekkend leren

Bij ontdekkend leren vinden we het van belang dat de kinderen vanuit een probleem of een onderzoeksvraag leren om tot een oplossing of een product te komen. De 21e eeuwse vaardigheden staan hierbij centraal en de kinderen leren hierbij door practicum.

Bewegend leren

Bij bewegend leren vindt de les in en rondom het klaslokaal plaats. De les wordt bewegend gegeven. De kinderen moeten de opdrachten of antwoorden door de school of op het schoolplein zoeken. Belangrijk hierbij is dat bewegend leren zorgt voor een stimulans in de hersenen zodat kinderen beter tot leren komen. Bewegend leren heeft een vaste plaats in ons lesprogramma.

Talentontwikkeling/creatieve vorming

We vinden het als team heel belangrijk dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn. We zoeken naar de talenten van de kinderen binnen de thema-uren. 

Muziek
Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht. Tijdens muziek wordt er niet alleen gezongen, maar de kinderen leren ook instrumenten bespelen. We hebben alle muziekinstrumenten in huis om de basis aan de kinderen te leren.

Wetenschap & techniek
Voor wetenschap en techniek maken we gebruik van het practicum van Blink. Daarnaast hebben we diverse ICT-leermaterialen om aan wetenschap en techniek te werken. Zo hebben we voor de onderbouw een Beebot en Osmo, voor de middenbouw een Ozobot en voor de bovenbouw Lego WeDo.

Gym
Alle kinderen hebben twee keer in de week. De groepen 3 t/m 8 krijgen al deze lessen van een vakleerkracht. De groepen 1/2 krijgen twee keer per week les van hun eigen leerkracht.

Creatieve vorming 
Voor creatieve vorming gebruiken we de methode Laat Maar Zien.

ICT en mediawijsheid

We vinden het belangrijk kinderen voor te bereiden op de toekomst die voor hen ligt. Binnen de 21e eeuwse vaardigheden neemt het onderdeel 'digitale geletterdheid' een belangrijk stuk in. Dit bestaat uit vier onderdelen: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Wij streven ernaar kinderen op al die gebieden zo goed mogelijk te onderwijzen.

ICT-basisvaardigheden
In de kleutergroepen werken we met iPads waarop diverse leerzame apps staan waar de kinderen elke dag met veel enthousiasme mee aan de slag gaan. In groep 3 t/m 8 werken we met chromebooks. Deze zetten we onder andere in tijdens het ICT-atelier. De kinderen leren hierbij bijvoorbeeld hoe een chromebook werkt, de basisvaardigheden van het typen en hoe je kunt werken in Google Drive. In de bovenbouw gaan we een stap verder naar bijvoorbeeld het bouwen van een website. We maken gebruik van Google Classroom, zodat we digitaal met de kinderen kunnen communiceren en zij een plek hebben waar ze digitale leermiddelen kunnen vinden en een deel van hun schoolwerk digitaal kunnen inleveren (zoals het werkstuk). Vanaf schooljaar 2020-2021 halen de leerlingen in groep 6 hun typediploma.

Computational thinking
We hebben diverse materialen in huis om de kinderen van groep 1 t/m 8 zich te laten ontwikkelen op het gebied van programmeren. Zo werken wij met de Beebot, de Ozobot, Osmo en Lego WeDo. Deze materialen worden zowel in de reguliere lessen als tijdens het atelier ingezet.

Informatievaardigheden
Wij werken met de methode Blits voor studievaardigheden, waarin het onderdeel informatievaardigheden ruimschoots aan bod komt. Daarnaast maken we kinderen wegwijs op het internet tijdens onze ICT-lessen, bijvoorbeeld wanneer ze een werkstuk of korte presentatie moeten maken. Ook de methode Blink besteed hier aandacht in. Kinderen doen elk thema een onderzoek waarbij ze de informatie veelal van het internet moeten halen.

Mediawijsheid
Voor het ontwikkelen van mediawijsheid maken wij in groep 1 t/m 8 gebruik van een methode, waarbij het aantal te geven lessen toeneemt naarmate de kinderen naar de bovenbouw gaan.

Daarnaast gebruiken we de chromebooks voor het digitaal inoefenen en toetsen van diverse leerstof, als aanvulling of verrijking van de methodes. Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte bieden wij bovendien de mogelijkheid om de lessen van taal, spelling en Engels digitaal te verwerken.

Naschoolse activiteiten

Eerst het kind en dan de leerling zie je ook terug in onze naschoolse activiteiten. Na onze lesgevende uren opent 't Venne zijn deuren om kennis te maken met diverse vaardigheden. Zo hebben we elk jaar Mad Science na schooltijd waarbij de kinderen in de wetenschap en techniek duiken met hun witte jassen en veiligheidsbrillen. Kunnen ze hun favoriete instrument leren bespelen met de leerkrachten vanuit C punt, is er sport en spel in de grote gymzaal met Sportservice en is er musicalles om een eigen musical te maken en uit te voeren voor belangstellende. 

We proberen op deze manier een buurthuis functie te creëren waarin groot en klein elkaar kunnen ontmoeten, ook na schooltijd.

Kennis en kunde

Ons team is geschoold in: