Zorg


Op ’t Venne is ieder kind welkom. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking. Wij vinden dat ieder kind een onderwijsplek met een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod en zoveel mogelijk binnen de eigen leefomgeving en tussen de eigen vriendjes en vriendinnetjes verdient. Van iedere leerling met een onderwijsbehoefte die buiten het plus-, basis- en breedteaanbod van de school valt, bekijken wij of het mogelijk is een passende onderwijsplek te bieden thuisnabij. Dat kan zijn op ’t Venne of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Bij het best passende onderwijsaanbod zijn de mogelijkheden tot cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van belang. Ons motto is: “Eerst het kind, dan de leerling”. We vinden het belangrijk het allerbeste uit leerlingen te halen op al deze gebieden. Naast het leren vinden wij het dus net zo belangrijk dat een kind lekker in zijn/haar vel zit, zelfvertrouwen heeft, nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen en vrij is van emotionele belemmeringen. Dit heeft direct invloed op het leren en het leren heeft direct invloed op het welbevinden van een leerling. We vinden het belangrijk deze zaken altijd in samenhang te zien.

De samenwerking tussen de leerkracht, ouders en kind vinden wij van essentieel belang voor een geslaagde ontwikkeling van een kind. Bij een optimale samenwerking doet ieder binnen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en in versterking met elkaar wat nodig is om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

Het team van ’t Venne werkt binnen een professionele, lerende organisatie. Binnen ’t Venne zijn er meerdere teamleden die verschillende expertises hebben. De samenwerking binnen ’t Venne, ook met organisaties buiten ’t Venne, is erop gericht continue ontwikkeling te bewerkstelligen. Op deze wijze zijn wij met elkaar in staat snel te handelen en te schakelen en met name om buiten de gebaande paden te lopen. Hierdoor kunnen we optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoefte van een kind en de ontwikkelingen om ons heen.
 

KiVa
 

Op 't Venne werken we met de sociaal-emotionele methode KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. 

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral in zet op preventie (op het voorkomen van), kent het programma ook curatieve onderdelen waarmee problemen kunnen worden opgelost.

Hier vindt u ons anti-pestprotocol.

 
Faciliteiten
 

LEF-groep
Voor kinderen die bovengemiddeld goed kunnen leren, hebben wij de LEF-groep. Het gaat hierbij over het algemeen om de makkelijk lerende kinderen die zijn gesignaleerd aan de hand van het DHH-protocol en waarneming van de leerkracht. Deze kinderen hebben minder herhaling en inoefening nodig. Dit houdt in dat de kinderen compacter door de reguliere lesstof heen gaan en dat zij daarna werken met verrijkende lesstof. Daarnaast hebben zij een verrijkingsmap met diverse uitdagende opdrachten erin. Deze kinderen gaan een dagdeel in de week naar de LEF-groep, waar zij met gelijkgestemden werken aan diverse challenges, breinbrekers, denkpuzzels, filosoferen, escaperooms etc. Ze krijgen werk mee waar ze de rest van de week in de verrijkingsmap mee aan de slag kunnen. 

Voor leerlingen voor wie bovenstaande aanpak niet voldoende is, werken wij samen met de Day a Week School.
Hier leest u daar meer over.

Interne specialisten
Wij werken met diverse specialisten om de kinderen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te bieden.
Deze specialisten zijn in dienst van de school. Dit kunnen leerkrachten zijn met een expertise of freelance medewerkers.

Intern hebben wij de volgende specialisten:


Externe zorg binnen de school

Tevens werken wij met specialisten buiten de school. Deze specialisten werken nauw samen
met de school, maar zijn niet in dienst van de school.

Extern zijn de volgende specialisten aan de school verbonden:


Hier vindt u ons schoolondersteuningsprofiel