LEERLINGENZORG


De intern begeleider


De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school.
Juf Lisa is de intern begeleider van ‘t Venne en werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag.

Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen.
Interne begeleiding omvat vooral twee zaken: de organisatie van de zorgverbreding op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met problemen.
Alles wat leerlingenzorg omvat vindt plaats in de kerntriade. Ouders, leerkracht en de leerling. De intern begeleider kan hierbij ondersteunen.

De leerkracht houden de gegevens van het leerlingvolgsysteem bij. Alle gegevens van leerlingen worden vanaf groep 1 in de computer gezet in een speciaal programma "parnassys", dat gedurende de hele schoolloopbaan van de leerling wordt aangevuld. Samen met de leerkrachten bekijkt de intern begeleider welke leerlingen voor extra hulp in aanmerking komen en welke kinderen eventueel verder onderzocht moeten worden. Leerlingen met leerproblemen, of leerachterstanden en/of met sociaal-emotionele problemen krijgen extra ondersteuning van de leerkracht. De leerkracht stelt een plan van aanpak op, eventueel in overleg of met hulp van de intern begeleider. De leerkracht is vervolgens degene die het opgestelde plan van aanpak bespreekt met de ouders. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn dat de intern begeleider aanschuift, maar dit is niet altijd het geval.

Wanneer een leerling niet meer goed mee kan komen met de groep kan het voorkomen dat deze leerling op een aparte leerlijn gezet wordt. De intern begeleider onderzoekt op welk niveau de leerling functioneert en zet de leerlijn uit die gevolgd gaat worden. Deze leerlijn zal gevolgd worden t/m groep 8. Dit zal dus betekenen dat de leerling op een ander niveau zal uitstromen dan gebruikelijk is na groep 8. Een leerlijn kan in principe voor alle vakken uitgezet worden, maar het meest gebruikelijk is dat leerlijnen opgezet worden voor taal, spelling en rekenen. Leerlijnen worden per half jaar geëvalueerd met de ouders en daarna bijgesteld, dit wordt opgesteld in een ontwikkelingsperspectief.

Het omgekeerde komt uiteraard ook voor, namelijk dat kinderen de leerstof te makkelijk vinden. De leerkracht bespreekt met de intern begeleider of bepaalde kinderen in aanmerking komen voor andere leerstof die meer uitdaging en verdieping biedt.
Hiervoor hebben wij om de week de plusklas en maken we gebruik van diverse methodieken en middelen om de kinderen zo goede mogelijk te begeleiden. Begeleiding op het gebied van executieve functies is hier een belangrijk onderdeel van hiervoor gebruiken we het TASC- model.

Een andere belangrijke taak van de intern begeleider is het onderhouden van contacten met allerlei zorginstanties. Hierbij valt te denken aan de logopediste, GGZ, Acare, Bureau Jeugdzorg, de wijkverpleegkundige, schoolarts, etc.
Daarnaast bezoekt de intern begeleider de "ib-netwerk" bijeenkomsten, die ongeveer elke 8 weken georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt allerlei informatie en kennis uitgewisseld tussen intern begeleiders van alle scholen die horen bij stichting Jongleren.

De intern begeleider heeft een coachende functie binnen onze school, de verantwoordelijkheid voor de leerlingen ligt bij de leerkracht. Mocht u vragen hebben over uw kind kunt u ten alle tijden terecht bij de leerkracht uw zoon/ of dochter.