METHODES


Op ’t Venne werken we met de nieuwste lesmethodes. Deze methodes voldoen allemaal aan de kerndoelen die door het ministerie van onderwijs aan het basisonderwijs worden gesteld.

 

Levensbeschouwelijk onderwijs

Om ons levensbeschouwelijk onderwijs vorm te geven werken wij met de methode Trefwoord.

Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het primair onderwijs.

Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.Trefwoord.nl.

Rekenen en wiskunde

Wereld in getallen. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de nieuwste versie (WIG 4) van de methode Wereld in getallen. Deze methode is gebaseerd op het ‘realistisch rekenen’. De kinderen leren tijdens de rekenles de normale bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) te gebruiken om praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen (realistisch rekenen). De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken te lezen en te maken. Inzicht in structuren achten wij zeer belangrijk. Als een kind geen inzicht heeft in rekenen, leren we hem/haar één passende strategie aan. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u vroeger hebt geleerd.

Taal

Schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met de nieuwe methode Taalactief 4. Deze methode is mooi van vormgeving en voldoet aan alle inhoudelijke eisen, zoals referentie-niveau's, conform cito en geschikt om te werken met het effectieve instructiemodel. 
www.malmberg.nl/taal.

Begrijpend en Studerend lezen

Voor de groepen 5 t/m 8 is Blits dé methode voor het nieuwe vak Studievaardigheden. De vier onderdelen van Studievaardigheden studieteksten, informatiebronnen, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken worden uitgebreid behandeld. 
De methode bereidt leerlingen voor op het onderdeel Studievaardigheden in de Cito-toetsen. 
Met Blits Studievaardigheden leren de kinderen ook studerend lezen. Een aparte methode hiervoor is dan niet meer nodig.

In de groepen 4 t/m 8 wordt met de methode Nieuwsbegrip XL gewerkt.  

Schrijfonderwijs

Voor de groepen 1 t/m 8 maken wij gebruik van de methode Pennenstreken. Dit is een schrijfmethode waarmee elke leerling snel en leesbaar leert schrijven. Er wordt een keuze geboden tussen verbonden schrift en blokschrift. De lessen zijn kort en compact. Er wordt een stapsgewijze aanpak van letters en verbindingen geboden. In groep 3 sluit Pennenstreken naadloos aan bij Veilig leren lezen, met veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. Vanuit de digibordsoftware wordt met een keuzeprogramma extra aandacht besteed aan schrijfmotoriek en schrijfhouding.

Wereldoriënterend onderwijs

De wereld om je heen verkennen is een natuurlijk proces dat al vanaf jonge leeftijd plaatsvindt. Kinderen ontdekken dat heel veel zaken met elkaar te maken hebben. In de groepen 3 t/m 8 worden de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis in samenhang aangeboden. We gebruiken de gecombineerde nieuwe methode Naut (natuur en techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis).

Engels

De Engelse taal wordt aangeboden in de groepen 5 t/m 8. De methode “Take it Easy” legt de nadruk op zowel de communicatieve vaardigheden als de grammaticale vaardigheden van de kinderen. De leerlingen worden tijdens de lessen zoveel mogelijk uitgedaagd Engels te spreken.  Bij "Take it Easy" wordt via het digibord gebruik gemaakt van een native speaker. 

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1-2 krijgen les in de speelzaal van de eigen leerkracht. We hebben daarvoor de methode “bewegingsonderwijs is het speellokaal”. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen les in de Breedenborgh zalen. We werken met de methode “Basisdocument Bewegingsonderwijs”. De kinderen krijgen één uur per week les van de vakleerkracht. Daarnaast is er een gevarieerd sportaanbod onder schooltijd en na schooltijd. 

Creatieve ontwikkeling

Voor alle groepen hebben wij de methode “Laat maar zien". De methode bestaat uit een digitaal aanbod van lessen beeldende vorming, waarbij kinderen vanuit beelden van kunstenaars of beelden uit de werkelijkheid, werken aan hun eigen kunstzinnige ontwikkeling.

Verkeer

Voor de verkeerslessen gebruiken we de methode “Klaarover”.
Wij hanteren samen met onze partners binnen de brede school de methode Leefstijl. Dit is een methode speciaal gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Per jaar behandelt elke groep 6 thema’s die gericht zijn op de omgang met elkaar, maar ook met jezelf. Respect tonen voor elkaar, op een prettige manier met elkaar omgaan, het kunnen oplossen van conflicten en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zijn belangrijke aspecten om op te groeien als een gelukkig mens. Deze aspecten komen wekelijks uitgebreid aan de orde tijdens de Leefstijllessen en vormen de basis van de omgang tussen leerkracht en leerling en natuurlijk ook tussen de leerlingen onderling. De lessen uit de methode hebben een interactief karakter waarin kinderen zich leren in te leven in de ander, bijvoorbeeld door het inzetten van ‘ energizers’. Energizers geven energie en inspireren de deelnemers tot het creatief omgaan met thema's als kennismaken, rollenspel, samenwerken, communicatie, conflicthantering, pesten aanpakken, zelfvertrouwen en evalueren. De kinderen kijken elke week uit naar deze lessen!

Muziek

De Muziek Talent Express (MTE) is een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Een vaste muziekdocent geeft wekelijks muziekles waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Door de muzieklessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

Drama

Voor de dramalessen wordt gebruik gemaakt van de methode DramaOnline. Verschillende vormen van drama komen aan bod, zoals:
pantomime, improvisatie, tableaus, toneelspel en bewegingsspel. De les heeft een vaste opbouw; een warming-up met de hele groep, daarna een warming-up met kleine groepjes en tenslotte korte presentaties met de eigen groep als publiek.

21st Century Skills

Leraren geven les aan leerlingen die nu en later functioneren in een zich snel ontwikkelende samenleving. We leiden kinderen op voor banen die nog niet bestaan. De invloed van ICT op het leren, leven en werken neemt steeds grotere vormen aan. Maar ook, mede daardoor, verandert de communicatie en is de wereld voor kinderen, jongeren en volwassenen steeds meer internationaal georiënteerd.  Om die reden vinden wij dat de ‘21st Century Skills’ in het onderwijs een plek moeten krijgen. Met de focus op ‘toekomstgericht werken’ bieden we leerlingen handvatten die in de toekomst steeds meer nodig zullen zijn. 

Mediawijsheid

Op 't Venne vinden wij het heel belangrijk om aandacht te besteden aan de mediawijsheid van onze leerlingen.
Kinderen zijn tegenwoordig steeds jonger al online actief en wij vinden het heel belangrijk ze te leren hoe ze zich op een sociale en veilige manier online kunnen bewegen.
Wij leren de leerlingen dit door te werken met het Nationale Mediapaspoort. 
Dit houdt in dat de groepen 1 t/m 6 zeven keer per jaar les krijgen over zeven verschillende thema's rondom gebruik van sociale media.
Deze lessen worden schoolbreed in dezelfde week gegeven, zodat de thema's die weken door de hele school leven.

Deze thema's zijn:
1. Weet wat je ziet.
2. Bewaak je identiteit
3. Wat je geeft, krijg je terug
4. Houd de klok in de gaten
5. Maak goede keuzes
6. Bescherm je privacy
7. Zorg voor je eigen veiligheid

Voor groep 7/8 vinden wij het belangrijk om structureler aandacht te besteden aan mediawijsheid. 
Wij hebben er daarom voor gekozen om voor deze groepen de methode Mediabegrip in te zetten.
Mediabegrip wordt om de week gegeven en besteed aandacht aan bovengenoemde thema's door gebruik te maken van de actualiteit.
Hierdoor spreekt de methode erg aan en leggen de leerlingen makkelijker de link met hun eigen rol binnen sociale media.