PASSEND ONDERWIJS VISIE


Passend onderwijs,
onze visie.

 

Passend onderwijs thuis nabij

Op ’t Venne is ieder kind welkom. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking. Wij vinden dat ieder kind een onderwijsplek met een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod en zoveel mogelijk binnen de eigen leefomgeving en tussen de eigen vriendjes en vriendinnetjes verdient. Van iedere leerling met een onderwijsbehoefte die buiten het plus-, basis- en breedte-aanbod van de school valt, bekijken wij of het mogelijk is een passende onderwijsplek te bieden thuisnabij. Dat kan zijn op ’t Venne of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Eerst het kind dan de leerling

Bij het best passende onderwijsaanbod zijn de mogelijkheden tot cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van belang. Ons motto is: “Eerst het kind, dan de leerling”. We vinden het belangrijk het allerbeste uit leerlingen te halen op al deze gebieden. Naast het leren vinden wij het dus net zo belangrijk dat een kind lekker in zijn/haar vel zit, zelfvertrouwen heeft, nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen en vrij is van emotionele belemmeringen. Dit heeft direct invloed op het leren en het leren heeft direct invloed op het welbevinden van een leerling. We vinden het belangrijk deze zaken altijd in samenhang te zien.

Kerntriade

De samenwerking tussen de leerkracht, ouders en kind vinden wij van essentieel belang voor een geslaagde ontwikkeling van een kind. Bij een optimale samenwerking doet ieder binnen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en in versterking met elkaar wat nodig is om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen.
Professionele, lerende, organisatie

Het team van ’t Venne werkt binnen een professionele, lerende organisatie. Binnen ’t Venne zijn er meerdere teamleden die verschillende expertises hebben. De samenwerking binnen ’t Venne, ook met organisaties buiten ’t Venne, is erop gericht continue ontwikkeling te bewerkstelligen. Op deze wijze zijn wij met elkaar in staat snel te handelen en te schakelen en met name om buiten de gebaande paden te lopen. Hierdoor kunnen we optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoefte van een kind en de ontwikkelingen om ons heen.

Passend onderwijs is maatwerk.