KENMERKEN


Onderwijskundige kenmerken


SlimFit
Onderzoek heeft uitgewezen dat de basisvakken rekenen en taal het best gegeven kunnen worden in een traditionele setting van een leerstofjaarklassensysteem. Wij behouden in de ochtenden het systeem van één groepsleerkracht die lesgeeft aan één leerjaar. In de middagen werken we in clusters; Cluster 1, 2 en 3 (hoofdgebouw), Cluster 4, 5 (hoofdgebouw) en Cluster 6, 7, 8 (depedance). We maken gebruik van het innovatieve onderwijsmodel voor primair onderwijs; SlimFit

Reguliere klassen zijn in de middag vervangen door clusters en de leerlingen worden op niveau ingedeeld. Hierdoor kan er doelgerichter en op niveau lesgegeven worden. Ook krijgen de leerlingen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit ambitie: kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog en leerlingen hun talenten komen naar voren.

De lessen in de middagen zijn te verdelen in drie groepen:
Leseiland: Op het leseiland krijgen de kinderen instructie in niveaugroepen (bijvoorbeeld begrijpend lezen), in de eigen jaargroep (bijvoorbeeld groep 6 Engels) en jaargroep overstijgend (bijvoorbeeld KiVa, wereld oriënterende vakken). Er wordt instructie gegeven door leerkrachten.
Leerplein: Op het leerplein zullen kinderen aan de slag gaan met zelfstandige verwerking van opdrachten, is er ruimte voor samenwerkend leren en de pluslijnkinderen kunnen aan de slag met hun projectwerk en verrijkingsmappen.
Atelier: Hier zullen vakken gegeven worden als drama, beeldende vorming, muziek, koken en techniek. De atelierlessen zullen door vakdocenten, pedagogisch medewerkers en leerkrachten gegeven worden.

Effectieve instructie
Eén van de belangrijkste succesfactoren van goed onderwijs is een effectieve instructie. Daar is veel onderzoek naar verricht en op ’t Venne werken we met de nieuwste inzichten rond het geven van effectieve instructie. Een goede instructie bestaat uit verschillende fases. Leerkrachten op ’t Venne hebben allemaal hun certificaat gehaald voor het geven van effectieve instructie.

Zelfstandig werken
Het ontwikkelen van de zelfstandigheid van kinderen is belangrijk, omdat de kinderen daardoor in staat zijn om leerstof, op eigen niveau en tempo, eigen te maken. Daarnaast heeft de leerkracht daardoor de mogelijkheid om tijdens de les gerichte instructie te geven aan groepjes kinderen die dat nodig hebben. Doelen van het zelfstandig werken zijn:


Alle kinderen werken bij ons elke dag een periode zelfstandig tijdens de basisvakken taal, rekenen en lezen. Er is daarin een opbouwende lijn vastgelegd van kleuters tot en met groep 8.

Samenwerken
Onder samenwerkend leren wordt verstaan, dat je met een groepje aan een bepaalde opdracht werkt. Je leert met, maar ook vooral van elkaar. Samen aan een taak werken heeft verschillende voordelen voor de leerlingen, zowel voor de verstandelijke ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling. Er is onderling overleg nodig, je leert je vraag of idee duidelijk uitleggen, je leert interesse tonen, oplossingen verzinnen, luisteren naar een ander en een oordeel vormen over het nut van een reactie voor een probleem.


Gedurende de basisschoolperiode op ’t Venne breiden de vaardigheden op het gebied van samenwerking geleidelijk uit en vindt verfijning plaats.