PASSEND ONDERWIJS 


Onze visie


Passend onderwijs thuis nabij
Op ’t Venne is ieder kind welkom. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking. Wij vinden dat ieder kind een onderwijsplek met een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod en zoveel mogelijk binnen de eigen leefomgeving en tussen de eigen vriendjes en vriendinnetjes verdient. Van iedere leerling met een onderwijsbehoefte die buiten het plus-, basis- en breedteaanbod van de school valt, bekijken wij of het mogelijk is een passende onderwijsplek te bieden thuisnabij. Dat kan zijn op ’t Venne of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Eerst het kind, dan de leerling
Bij het best passende onderwijsaanbod zijn de mogelijkheden tot cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van belang. Ons motto is: “Eerst het kind, dan de leerling”. We vinden het belangrijk het allerbeste uit leerlingen te halen op al deze gebieden. Naast het leren vinden wij het dus net zo belangrijk dat een kind lekker in zijn/haar vel zit, zelfvertrouwen heeft, nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen en vrij is van emotionele belemmeringen. Dit heeft direct invloed op het leren en het leren heeft direct invloed op het welbevinden van een leerling. We vinden het belangrijk deze zaken altijd in samenhang te zien.

Kerntriade
De samenwerking tussen de leerkracht, ouders en kind vinden wij van essentieel belang voor een geslaagde ontwikkeling van een kind. Bij een optimale samenwerking doet ieder binnen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en in versterking met elkaar wat nodig is om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

Professionele, lerende organisatie
Het team van ’t Venne werkt binnen een professionele, lerende organisatie. Binnen ’t Venne zijn er meerdere teamleden die verschillende expertises hebben. De samenwerking binnen ’t Venne, ook met organisaties buiten ’t Venne, is erop gericht continue ontwikkeling te bewerkstelligen. Op deze wijze zijn wij met elkaar in staat snel te handelen en te schakelen en met name om buiten de gebaande paden te lopen. Hierdoor kunnen we optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoefte van een kind en de ontwikkelingen om ons heen.


Faciliteiten


Stroomgroep
Voor kinderen die een passend onderwijsaanbod en/of specifieke begeleiding  nodig hebben op maat, hebben wij de stroomgroep. Dit is een kortdurend traject, waarin de leerling specifieke vaardigheden krijgt aangeleerd, zodat deze zich beter kan ontwikkelen binnen de reguliere groep. De kinderen die naar de stroomgroep gaan, starten hun dag altijd in de eigen jaargroep. Na de dagstart gaan de kinderen naar de stroomgroep waar ze onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht werken aan de te ontwikkelen vaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgesteld binnen de kerntriade ouder - kind - school. Tussendoor hebben de kinderen pauze met de reguliere jaargroep en ook bewegingsonderwijs volgen ze met de reguliere jaargroep. In de middag werken deze leerlingen niet in de stroomgroep, maar in de reguliere jaargroep of clustergroep. De leerkracht van de stroomgroep is in de middag beschikbaar voor de begeleiding binnen de reguliere jaargroep of clustergroep van het kind. Het besluit tot plaatsing in de stroomgroep wordt altijd genomen binnen de kerntriade ouder - kind - school.
 

LEF-groep
De LEFgroep (Leren van Executieve Functies) is een groep waarin wordt gewerkt aan executieve functies. Het gaat over het algemeen om de makkelijk lerende kinderen die zijn gesignaleer aan de hand van het DHH-protocol en waarneming van de leerkracht. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan aan de hand van vragenlijsten voor ouders, leerkracht en kind naar de ontwikkeling van de executieve functies. De functies die de kinderen nog niet voldoende beheersen, zullen zij niet ontwikkelen door te werken met het basisaanbod en daarom worden zij in de LEF-groep begeleid om deze functies alsnog te ontwikkelen met behulp van een verrijkingsaanbod in de verrijkingsmap. Dit houdt in dat de kinderen compacter door de reguliere lesstof heen gaan (zij hebben minder herhaling nodig) en dat zij daarna werken met verrijkende lesstof. 

Er zijn ook leerlingen die niets te leren hebben op het gebied van executieve functies, maar wel de uitdaging van de verrijkingsmap nodig hebben. Zij werken onder begeleiding van hun eigen leerkracht met het compacten/verrijken aanbod in de map. 

Voor leerlingen voor wie bovenstaande aanpak niet voldoende is, werken wij samen met de Day a Week School.
Hier leest u daar meer over.

Interne specialisten
Wij werken met diverse specialisten om de kinderen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te bieden.
Deze specialisten zijn in dienst van de school. Dit kunnen leerkrachten zijn met een expertise of freelance medewerkers.

Intern hebben wij de volgende specialisten:


Externe zorg binnen de school

Tevens werken wij met specialisten buiten de school. Deze specialisten werken nauw samen met de school, maar zijn niet in dienst van de school.

Extern zijn de volgende specialisten aan de school verbonden: