KENMERKEN VAN ONS ONDERWIJS


SlimFit

Onderzoek heeft uitgewezen dat de basisvakken rekenen en taal het best gegeven kunnen worden in een traditionele setting van een leerstofjaarklassensysteem. Wij behouden in de ochtenden het systeem van één groepsleerkracht die lesgeeft aan één leerjaar. In de middagen werken we in clusters:
- Cluster 1/2/3 (hoofdgebouw)
- Cluster 4/5/6 (hoofdgebouw)
- Cluster 7/8 (dependance)
We maken gebruik van het innovatieve onderwijsmodel voor primair onderwijs: SlimFit.

Reguliere klassen zijn in de middag vervangen door clustergroepen waarbij de leerlingen op leerniveau worden ingedeeld. Hierdoor wordt het mogelijk om meer doelgericht en op niveau les te geven. Ook krijgen de leerlingen passend onderwijs aangeboden, doordat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat er met mensen wordt gewerkt vanuit ambitie. Hierdoor gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog en komen de talenten van leerlingen naar voren.

Vakken die in de clustergroepen worden gegeven, zijn bijvoorbeeld: begrijpend lezen, wereldoriëntatie, (onderdelen van) taal etc.


Atelier

We werken eens per week met ateliers. Er worden dan vakken gegeven als ICT, drama, beeldende vorming, muziek, koken en techniek. De atelierlessen worden door vakdocenten, pedagogisch medewerkers en leerkrachten gegeven. Een aantal keer per jaar organiseren we een talentenmiddag. Ouders, opa's en oma's etc. komen dan een les geven over iets waar ze goed in zijn of veel van weten. Denk hierbij aan een moeder die stewardess is, een oma die goed kan breien, iemand die kinder-ehbo komt geven of iemand die komt vertellen over haar werk voor de dierenbescherming.


ICT & mediawijsheid

We vinden het belangrijk kinderen voor te bereiden op de toekomst die voor hen ligt. Het ontwikkelen van ICT-vaardigheden en kennis op het gebied van mediawijsheid zijn hierbij essentieel. Voor het ontwikkelen van mediawijsheid maken wij in groep 1 t/m 8 gebruik van een methode, waarbij het aantal te geven lessen toeneemt naarmate de kinderen naar de bovenbouw gaan.

In de kleutergroepen werken we met iPads waarop diverse leerzame apps staan waar de kinderen elke dag met veel enthousiasme mee aan de slag gaan. In groep 3 t/m 8 werken we met chromebooks. Deze zetten we onder andere in tijdens het ICT-atelier. De kinderen leren hierbij bijvoorbeeld hoe een chromebook werkt, de basisvaardigheden van het typen en hoe je kunt werken in Google Drive. In de bovenbouw gaan we een stap verder richting programmeren en het bouwen van een website. We maken gebruik van Google Classroom, zodat we digitaal met de kinderen kunnen communiceren en zij een plek hebben waar ze digitale leermiddelen kunnen vinden en een deel van hun schoolwerk digitaal kunnen inleveren (zoals het werkstuk).

Daarnaast gebruiken we de chromebooks voor het digitaal inoefenen van diverse leerstof, als aanvulling of verrijking van de methodes. Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte bieden wij bovendien de mogelijkheid om de lessen van rekenen, taal, spelling en Engels digitaal te verwerken.


Kennis & kunde

Ons team is:
 geschoold in lesgeven volgens het effectieve instructiemodel.

 geschoold in het voeren van oplossingsgerichte (ouder)gesprekken aan de hand van de 'Trein van boos naar middel'.

 geschoold in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.

 geschoold in het herkennen van en werken aan het ontwikkelen van executieve functies. 

 bezig met een scholing op gebied van coachend begeleiden.

 bezig met een scholing op gebied van 21e eeuwse vaardigheden.

Onze school is:
 een KiVa-gecertificeerde school. U kunt hier meer lezen over KiVa, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.