UITGANGSPUNTEN


Samenwerken

Samenwerken is een vaardigheid die tegenwoordig van groot belang is om goed te kunnen functioneren in het maatschappelijke leven. Goed draaiende organisaties, of het nu een gezin, een bedrijf of toneelvereniging is, zijn afhankelijk van mensen die goed kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Wij stimuleren samenwerking op alle niveaus en leren onze kinderen om effectief en doelgericht samen te werken.


Autonomie

Autonomie is het recht om zelf te bepalen wat je doet, het recht om zelf keuzes te kunnen en mogen maken. Dit willen wij de kinderen leren. Daarbij hebben kinderen kennis van de wereld en het vermogen om de wereld om je heen te begrijpen nodig. Wij leren kinderen om met elkaar uit te zoeken welke waarde iets heeft binnen een bepaalde context. Autonomie is vrijheid met verantwoordelijkheid. Het maken van eigen keuzes met verantwoordelijkheid voor jezelf, elkaar en de wereld. Wij vinden dit belangrijke waarden op 't Venne.


Talenten

Ieder mens heeft zijn eigen talenten en zijn eigen kracht. Op 't Venne ontdekken en ontwikkelen we die talenten en maken we gebruik van elkaars talenten. Talenten geven energie en kracht. Inzet van een variëteit aan talenten, waarmee je samenwerkt met anderen, geeft de mogelijkheden tot het oplossen van de complexe uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan.


Professionaliteit

Op 't Venne vinden we het belangrijk om hoogwaardig onderwijs te bieden. Het team op 't Venne werkt binnen een professionele organisatie. We zetten talenten van teamleden in en bouwen die talenten uit, denken in oplossingen en verbeteren onszelf voortdurend door het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. We vinden het belangrijk dat die nieuwe kennis en vaardigheden getoetst zijn aan de praktijk en doen dat "wat werkt". Het werken binnen de kerntriade (ouder-leerling-leerkracht) is de basis van ons handelen.
De visie op onderwijs laat ons lessen ontwerpen waarbij de kinderen een keuzevrijheid en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zo ontstaat ontdekkend leren, waarbij de leerkracht als coach informatie aandraagt en vooral de ruimte geeft om zelf de kennis te ontdekken.


Resultaten

Op ’t Venne vinden we meetbare resultaten belangrijk en werken de leerkrachten “opbrengstgericht”. Dat wil zeggen, dat wij de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem nauwgezet en systematisch  analyseren, om zo doelgericht ons handelen te kunnen bepalen. Hiermee zorgen we ervoor, dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en de schoolresultaten goed zijn.